DOI: https://doi.org/10.36030/2311-6722-2019-2-44-50

Правові механізми використання соціальних мереж У публічному управлінні

I.О. Semenenko

Анотація


У статті досліджено значення використання соціальних мереж у публічному управлінні. Соціальні мережі розглянуто як цифровий інструмент реалізації мережевих технологій у публічному управлінні. Проаналізовано законодавство України з питань поширення органами публічної влади інформації мережею «Інтернет». Обґрунтовано необхідність удосконалення законодавчо встановленого порядку оприлюднення інформації в мережі «Інтернет» та врегулювання механізму використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади. На підставі аналізу наукових підходів та положень законодавства з’ясовано перспективи впровадження соціальних мереж у діяльності органів публічної влади. Охарактеризовано переваги та недоліки соціальних мереж як каналу комунікації в публічному управлінні.


Ключові слова


соціальні мережі; органи публічної влади; інформація; Інтернет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bebyk, V. M. (2005). Informatsiyno-komunikatsiynyy menedzhment u hlobalʹnomu suspilʹstvi: psykholohiya, tekhnolohiyi, tekhnika pablik ryleyshnz [Information and communication management in global society: Psychology, technologies, equipment of public relations]. Kyiv: MAUP. 440 s. [in Ukrainian].

Galich, T. O. (2010). Sotsialʹni Internet-merezhi ta virtualizatsiya suspilʹnoho zhyttya [Social Internet networks and virtualization of public life]. Sotsiolohiya maybutnʹoho: naukovyy zhurnal z problem sotsiolohiyi molodi ta studentstva. Vyp. 1. S. 145–152 [in Ukrainian].

David, Navetta (2011). The Legal Implications of Social Networking: The Basics (Part One). Retrieved from: http://www.infolawgroup.com/2011/06/articles/social-networking/the-legal-implications-of-social-networking- the-basics-part-one/

Pocheptsov, G. G. (2001). Teoryya kommunykatsyy [Theory of communication]. Kyev: Vakler. 656 s.

[in Ukrainian].

Yakymchuk, O. (2011). Onlaynovi sotsialʹni merezhi: perspektyvy rozvytku [On-line social networks: Prospects of development]. Relihiya ta sotsium. Mizhnarodnyy chasopys. № 2 (6). S. 199–205 [in Ukrainian].

Pro telekomunikatsiyi: Zakon Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page.

Pro zatverdzhennya Poryadku oprylyudnennya u merezhi Internet informatsiyi pro diyalʹnistʹ orhaniv vykonavchoyi vlady: Postanovа Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 04.01.2002 № 3. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-p

Pro zakhody shchodo rozvytku natsionalʹnoyi skladovoyi hlobalʹnoyi informatsiynoyi merezhi Internet ta zabezpechennya shyrokoho dostupu do tsiyeyi merezhi v Ukrayini: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 31.07.2000 № 928. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000

Facebook. Retrieved from: https://uk-ua.facebook.com

Instagram accounts with the most followers worldwide as of September 2019. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/421169/most-followers-instagram/

Cumulative number of monthly Facebook product users as of 3rd quarter 2019. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mau/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.