DOI: https://doi.org/10.36030/2311-6722-2019-2-21-33

Удосконалення системи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

O.V. Klymenko

Анотація


На сучасному етапі розвитку України одним із актуальних завдань у сфері державного управління економікою є вдосконалення системи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг. На прикладі ринку страхових послуг висвітлено конкретні напрями вдосконалення зазначеної системи регулювання, які актуальні щодо забезпечення конкурентоспроможності цих ринків. Представлено погляди на методологію та інструментарій, які застосовуються при дослідженні питань концентрації і конкурентоспроможності банківського та страхового ринків. Зроблено висновок, що під час аналізу стану та розвитку цих ринків бажано і доцільно на доповнення до значень індексу ННІ Герфіндаля-Гіршмана використовувати додаткові показники, критерії, коригуючі коефіцієнти. Проаналізовано ринок страхових послуг із застосуванням показників, які характеризують ступінь нерівномірності розподілу ресурсу (страхових премій) серед страхових компаній (СК) на ринку. Виявлено основні закономірності та динаміку змін значень цих показників на страховому ринку порівняно зі змінами на банківському ринку. Встановлено, що індекс Герфіндаля-Гіршмана по ризикових видах страхування і страховому ринку в цілому поступово збільшувався в пе­ріод з 2012 до 2019 р. При цьому згідно з прийнятою градацією рівнів конкурентоспроможності з’ясовано, що в цілому цей ринок в останнє десятиріччя відповідав ступеню низької концентрації. Рівень індексу Герфіндаля-Гіршмана відносно страхування життя відповідав і нині відповідає ступеню середньої (помірної) концентрації. Зазначено, що завдання органів державної влади, які регулюють страховий ринок, полягає у вжитті заходів впливу, які посилять конкуренцію на ринку. Показано, що для підвищення достовірності оцінок розвитку страхового ринку необхідно розширити моніторинг його концентрації за видами страхових послуг, а також постійно аналізувати показники діяльності СК за регіонами держави. Запропоновано рекомендації щодо методології дослідження ринків небанківських послуг. Наведено пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері небанківських фінансових послуг в інтересах розвитку економіки України.


Ключові слова


економіка; держава; ринки фінансових послуг; страхування; проблеми; конкуренція; управління; регулювання; розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakumenko, V. D., Bondar, I. S., Hornyk, V. H., Shpachuk, V. V. (2016). Osoblyvosti publichnoho upravlinnia ta administruvannia [Features public management and administration]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Vasylenko, A. V. (2008). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti strakhovykh kompanii. Extended abstract of candidate’s thesis. 08.00.08. KNU im. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].

Hamankova, O. O. Informatsiini vady doslidzhennia stupenia monopolizatsii strakhovykh posluh Ukrainy [Information defects of a research of extent of monopolization of insurance services of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky. 2009. Is. 10. P. 80–87 [in Ukrainian].

Zalietov, O. M. (2016). Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti strakhovykh kompanii v Ukraini [State regulation of investment activities of insurance companies in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Is. 3 (180). P. 25–32 [in Ukrainian].

Zalietov, O. M. (2014). Kontseptualni zasady makroprudentsiinoho nahliadu ta rehuliuvannia strakhovoi diialnosti [Conceptual bases of macroprudential supervision and regulation of insurance activity]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Is. 3 (156). P. 30–34 [in Ukrainian].

Zolotarova, O. V. (2017). Kliuchovi tendentsii ta priorytety rozvytku rynku strakhovykh posluh v Ukraini [Key trends and priorities of development of the market of insurance services in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo. Is. 11. P. 413–420 [in Ukrainian].

Ivanytska, O. M. (2005). Derzhavne rehuliuvannia finansovoi infrastruktury [State regulation of financial infrastructure]: monohrafiia. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2019). Napriamy vdoskonalennia rehuliuvannia rynku strakhuvannia [Directions of improvement of regulation of the market of insurance]. Ekonomika Ukrainy. Is. 7–8. P. 55–69 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2016). Rynky nebankivskykh finansovykh posluh: pytannia stiikosti v umovakh ekonomichnoi kryzy [Markets of non-bank financial services: A question of stability in the conditions of an economic crisis]. Ekonomika ta derzhava. Is. 4. P. 396–401 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2014). Rozvytok systemy rehuliuvannia rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh v Ukraini [Development of a system of regulation of the markets of non-bank financial services in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. Is. 5. P. 58–69 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2017). Stiikist i stabilnist rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh [Stability and stability of the markets of non-bank financial services]. Ekonomika Ukrainy. Is. 7. P. 49–63 [in Ukrainian].

Malikova, I. P. (2017). Otsinka kontsentratsii strakhovoho rynku Ukrainy, yii zviazok z protsesom monopolizatsii ta konkurentsii [Assessment of concentration of the insurance market of Ukraine, her stars connection with process of monopolization and the competition]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». Is. 23. Vol. 3. P. 76–79 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V. (Ed.), Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. (2013). Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta yevropeiska intehratsiia Ukrainy [Modernization of public administration and European integration of Ukraine]: nak. dop. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Nechyporuk, L. V. Teoriia ta praktyka strakhovoho rynku v Ukraini [The theory and practice of the insurance market in Ukraine]: monohrafiia. Kharkiv. Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav. 2004 [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zakhystu prav spozhyvachiv finansovykh posluh : Zakon Ukrainy vid 20.09.2019 № 122-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/122-20 Vvedennia u diiu vidbudetsia 19.01.2020 r. (data zvernennia 28.11.2019 r.).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia funktsii iz derzhavnoho rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrainy vid 12.09.2019 № 79-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/79-20 Vvedennia u diiu, vidbudetsia 01.07.2020 r. (data zvernennia 28.11.2019 r.).

Purii, H. M. (2018). Strakhovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan ta problemy rozvytku. «Efektyvna ekonomika». Is. 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609

Rucul, L. V., Hrosu, K. V. (2017). Strakhovyi rynok Ukrainy: osoblyvosti rozvytku i perspektyvy. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCEˮ, Vol. 1. Is. 7 (23). C. 38–42. Retrieved from: http://ws-conference.com

Stratehiia rehuliuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku [The strategy of regulation of public administration of Ukraine until 2021]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/474-2016- %D1 %80/paran 268

Shirinian, A. S., Shirinian, L. V. (2019). Konkurentospromozhnist rynku bankivskykh posluh Ukrainy: faktor supernytstva, tendentsii ta rezultaty [Competitiveness market of banking services of Ukraine: factor of rivalry, trend and results]. Ekonomika Ukrainy. Is. 6. P. 18–38 [in Ukrainian].

Shirinian, A. S., Shirinian, L. V. (2019). Konkurentospromozhnist rynku bankivskykh posluh Ukrainy: faktor masshtabu [Competitiveness market of banking services of Ukraine: scale factor]. Ekonomika Ukrainy.

Is. 2. P. 37–48 [in Ukrainian].

Sholoiko, A. S. (2016). Rehuliuvannia strakhovoho poserednytstva v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv Ukrainy [Regulations of insurance mediation in the conditions of eurointegration processes of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Is. 3 (180). P. 32–37 [in Ukrainian].

Shumelda, Ya. P. (2007). Osoblyvosti konkurentsii na strakhovomu rynku [


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.